Welzijn: meer verbondenheid tussen mensen.

Onze partners

Het Ontmoetingsplein MuzeRijk huisvest straks een unieke samenwerking tussen partners uit de werkvelden onderwijs, welzijn, sport, zorg en wonen. De gemeente Uden heeft samen met Area (voorheen SVU Wonen), BrabantZorg, KIEM onderwijs en opvang (basisschool Bitswijk) en Simonscholen (Basisschool Bedir) de handen ineengeslagen voor deze unieke samenwerking.

In de loop van de tijd zijn diverse partners aangehaakt bij deze ontwikkeling. Volleybalclub Saturnus, Kiobra (met voor- en naschoolseopvang en kinderopvang), SUP (met peuterspeelzaal de Rommelpot), Dichterbij, Vivaan, Kleur en Jongerenwerk Compass.

In augustus 2013 is MuzeRijk uitgebreid met Gezondheidscentrum MuzeRijk. Hierin werken elf disciplines samen en vormen zo een belangrijke pijler in het Ontmoetingsplein. Van fysiotherapie, logopedie, podotherapie, oefentherapie Cesar, ergotherapie tot psychologie, acupunctuur, diëtiek en een afdeling van Opdidakt (gespecialiseerd in onderzoek en begeleiding bij kinderen met leerstoornissen).
Het gezondheidscentrum wil laagdrempelige zorg bieden, waarbij de hulpverleners onderling makkelijk en transparant met elkaar kunnen samenwerken, waarbij de cliënt passende zorg geboden kan worden. 
  
Mogelijk zullen in de nabije toekomst nog meer partijen aansluiten.

Klip op een logo voor meer informatie over deze partner.
 

Partner links

Gemeente Uden
KIEM onderwijs en opvang 
Weblog Muziekplein
Brede School
Kinderopvangtotaal 
Gezondheidscentrum MuzeRijk

Wilt u commerciële partner worden in MuzeRijk?

Ontmoetingsplein MuzeRijk is een multifunctionele accommodatie en maakt deel uit van het project Ontmoetingsplein Bitswijk. Een project dat in gezamenlijkheid gerealiseerd wordt door de gemeente Uden, ZorgGoedBrabant, Area Wonen en een tweetal basisscholen.
Onderdeel van het MuzeRijk is een aantal m2-er commerciële ruimte dat eigendom is van de gemeente Uden. Daarvan is reeds een deel verhuurd. Op de eerste verdieping is nog een aantal m2-er commerciële ruimte beschikbaar. Dat aantal m2-er varieert van minimaal ca. 295 m2 tot maximaal 430 m2, een en ander afhankelijk van de behoefte van potentiële kandidaten. De maximale 430 m2-ers kunnen gerealiseerd worden door een aantal vides in het gebouw dicht te leggen zodat een compacte overzichtelijke ruimte ontstaat die vrij indeelbaar is.


 

1. Beschikbare ruimte.
Het te verhuren deel bevindt zich aan de voorkant van het gebouw, goed zichtbaar vanaf de straat en het te realiseren plein voor het gebouw. Men maakt gebruik van de centrale entree van het MuzeRijk op de begane grond. De ruimte is goed bereikbaar door een ruim opgezet trappenhuis met dito lift.
 
Het MuzeRijk is voorzien van een halfverdiepte parkeergarage. Afhankelijk van het aantal te huren m2-ers en het aantal medewerkers dient een aantal parkeerplekken in deze garage te worden gehuurd.
 
2. Afwerkingniveau.
De ruimte wordt “casco-plus” opgeleverd inclusief afgewerkte huurscheidende wanden met daarin opgenomen een toegang die aansluit op een centrale ruimte op de eerste verdieping.
De ruimte is, binnen de gekozen constructieve opzet, vrij indeelbaar en wordt standaard voorzien van een sanitairblok op een in overleg te bepalen plaats.
De ruimte wordt verder voorzien van:
-       basis ventilatie, lucht-/vloerverwarming en vloerkoeling;
-       basis elektra-installatie inclusief loze leidingen t.b.v. data en telefonie in de huurscheidende wanden;
-       systeemplafond inclusief geïntegreerde (basis) verlichting (centraal geschakeld);
-       aansluiting op de brandveiligheidsvoorzieningen in de MFA;
-       cement-dekvloer;
-       aparte bemetering.
 
3. Huurprijsniveau/huurtermijn.
De zogenaamde “kale” huurprijs van de commerciële ruimte bedraagt minimaal € 130,-- en maximaal € 135,-- per m2 inclusief BTW. Een en ander afhankelijk van de uiteindelijke bouwkosten en het totaal aantal m2-ers commerciële ruimte dat gerealiseerd wordt.
De gemeente sluit contracten af voor 10 jaar. In overleg kan hier van afgeweken worden, maar heeft wel invloed op de huurprijs.
 
Ten aanzien van de parkeergarage stelt de gemeente zich op het standpunt dat men enkel de exploitatiekosten van deze garage doorbelast, de investeringskosten worden niet doorberekend aan de huurders. Volgens de huidige inschattingen bedragen deze exploitatiekosten maximaal € 300,-- inclusief BTW per jaar per parkeerplaats.

4. Overig.
Het totale project Ontmoetingsplein Bitswijk wordt in twee fasen gerealiseerd. Het MuzeRijk maakt samen met een deel van de parkeergarage, deel uit van de eerste bouwfase. In de tweede fase zullen het appartementenblok van AreaWonen en het restant van de parkeergarage gebouwd worden. 
Uitgaande van een positieve aanbesteding en een tijdige afronding van de vergunningenprocedure zal de bouw van het MuzeRijk in augustus 2012 starten en medio december 2013 worden opgeleverd.
In overleg kan bepaald worden of de verdere afbouw van de commerciële ruimte (voor rekening van de huurder) in de bouwstroom van Het MuzeRijk meegenomen kan worden.
 
De partijen die in het MuzeRijk komen zijn: Basisschool Bitswijk, Basisschool bedir, Kiobra (kinderopvang en bso), Stichting Kleur, Peuterspeelzaal Uden, Volleybalvereniging Saturnus, Dichterbij en BrabantZorg. De partijen werken zowel qua beheer en exploitatie, als inhoudelijk samen.
Momenteel zijn gebruikers/huurders bezig met het opzetten van de organisatie ten behoeve van het gebruik en de exploitatie van het MuzeRijk. De huurders van de commerciële ruimtes nemen deel aan de hierbij behorende overleggen en organisatie.
 
Ten aanzien van reclame-uitingen en bewegwijzering, zowel in, aan en om het gebouw, zullen de gebruikers/huurders zich houden aan het nog op te stellen protocol dat geldt voor het gehele MuzeRijk.
 
Uden, september 2012